Athletiktrainer gesucht

Verein (27.07.2023)

für ein internationales Sportprojekt

Die ChemCatsChemnitz e.V. sucht für den Zeitraum Juli 2023 bis Juli 2026 einen Athletiktrainer, der die deutschen und tschechischen Sportlerinnen im Athletikbereich konzeptionell betreut.

 

Folgende Anforderungen müssen erfüllt werden:

- Teilnahme an den Academy Veranstaltungen während des Projektes in Deutschland &Tschechien

- Ausarbeitungeiner Konzeption für das Athletiktraining in Anlehnung an das Konzept des DBB

- Durchführungdes Athletiktraining, Ausbildung und Befähigung Athletiktrainer (Aus- undWeiterbildung der Basketball- und Athletiktrainer auf eineinheitliches Niveau, inkl. Perspektive der angewandten Neurologie)

- Erstellung Videobibliothek & Nachschlagewerk für den Athletikbereich für den Verein

- Coaching für Sportlerinnen (im Workshop-Format; "Athlet SEIN - auf und abseits des Feldes")

- Elterncoachings (Workshop: "Unterstützung durch Vorleben, Aushalten und Freiraumgeben"),

- freies Zeitkontingent (für die individuelle Nachbesserung in den oben genannten Bereichen)

- genaueTage können nicht festgelegt werden, ein flexibles Handeln wird vorausgesetzt

Nachweis der Kompetenz des Anbieters im Arbeitsbereich muss erbracht werden.

Angebote mit einer Kostenkalkulation an:

GeschäftsstelleChemCats  Chemnitz e.V. per Mail info@chemcats.de  

Die Angebotesind bis zum 31.08.2023 einzureichen.    

Spätereingehende Angebote/Konzepte können nicht berücksichtigt werden.

Auswahlkriterien:

Referenzen undErfahrungen sowie Regionalität des Anbieters in Abwägung zum Preis.

Aus Gründender besseren Lesbarkeit wurde auf die zeitgleiche Verwendung männlicher/weibliche/diverser Sprachformen verzichtet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für sämtliche Geschlechter.

 

Trenér atletiky:

ChemCats Chemnitz e.V. hledá atletického trenéra na období srpna 2023 ažčervenec 2026, který bude koncepčně podporovat německé a české sportovce vatletické oblasti.

Musí být splněny následující požadavky:

- Účast na akcích Akademie během projektu v Německu a České republice

- Vývoj koncepce pro atletický trénink na základě konceptu DBB

- Provádění atletické přípravy, vzdělávání a kvalifikace atletických trenérů(školení a další vzdělávání basketbalových a atletických trenérů na jednotnéúrovni včetně pohledu aplikované neurologie)

- Tvorba videotéky a příručky pro klub v oblasti atletiky

- Koučování pro atletky (ve formátu workshopu; "BÝT sportovkyní - na hřištii mimo něj")

- Koučování rodičů (workshop: „Podpora příkladem, vytrvání a poskytnutísvobody“),

- Volný časový kontingent (pro jednotlivá zlepšení ve výše uvedenýchoblastech)

- Přesné dny nelze určit, předpokladem je nutná flexibilní jednání

Musí být předložen doklad o způsobilosti poskytovatele v pracovní oblasti.

 

Nabídky s kalkulací nákladů na:

Kancelář ChemCats Chemnitz e.V. e-mailem info@chemcats.de

Nabídky je nutné podat do 31. srpna 2023.

Na nabídky/koncepty přijaté později nelze brát zřetel.

Kritéria výběru:

Reference a zkušenosti i regionálnost poskytovatele s ohledem na cenu.

Z důvodů lepší čitelnosti bylo vyloučeno současné používánímužských/ženských/různých jazykových forem.

Všechna osobní označení platí pro všechna pohlaví.

Schaut euch unsere letzten Artikel an